Obowiązki Zarządcy nieruchomości

Zgodnie z art. 184a Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 nr 115 poz. 741) Zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Zadaniem Zarządcy nieruchomości jest podejmowanie odpowiednich decyzji i dokonywanie czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki powierzoną nieruchomością bądź jej częścią. Dlatego też do jego podstawowych obowiązków należy:

właściwa gospodarka majątkiem trwałym i stanem finansów związanych z nieruchomością,
dbanie o bezpieczeństwo użytkowania i właściwą eksploatację nieruchomości,
właściwą gospodarkę energetyczną w rozumieniu przepisów prawa energetycznego,
bieżące administrowanie nieruchomością,
utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem.

Ryzyko związane z zarządzaniem nieruchomością

Zarządzanie nieruchomością wiąże się jednak z ryzykiem. W trakcie wykonywania obowiązków wynikających z umowy o zarządzanie nieruchomością może zdarzyć się szereg niebezpiecznych zdarzeń jak np.:

wybuch pożaru,
błędnie wykonane prace serwisowe lub remontowe,
awaria sprzętu (m. in. windy, szlabany, bramy garażowe etc.) która wynikła np. z powodu braku jego przeglądu lub nieprawidłowej eksploatacji,
niewywiązanie się przez podwykonawcę ze zleconej mu czynności, które doprowadziło do powstania szkody,
wypadek w wyniku niezabezpieczonego miejsca remontu.

Powyższe przypadki, jak i wiele innych podobnych sytuacji może doprowadzić Zarządcę nieruchomości do wielomilionowych strat, a w konsekwencji do utraty płynności lub niewypłacalności.

Kara za brak OC Zarządcy nieruchomości

Mając na uwadze przytoczone powyżej ryzyko Ustawodawca nałożył na Zarządców nieruchomości obowiązek posiadania aktualnej polisy OC zawodowej. Brak powyższej polisy sankcjonuje zarządcę nieruchomości karami ustawowymi  w wysokości od czterokrotności do nawet dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Postaw na nas – ubezpieczamy zarządców od 2000 roku

Wypełniając swój ustawowy obowiązek ale także zabezpieczając się na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia Zarządca jest zobligowany do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC Zarządcy nieruchomości).

Powyższe ubezpieczenie przenosi na ubezpieczyciela odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem przez Zarządcę swoich obowiązków związanych z zarządzaną przez niego nieruchomością do sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia. W przypadku szkody przekraczającej wartość polisy OC obowiązek zapłaty różnicy ciąży niestety na Zarządcy. Dlatego po określeniu poziomu ryzyka rekomendujemy odpowiednią wysokość sumy gwarancyjnej.

Zapraszamy do zostawienia kontaktu

Szukają Państwo rzetelnej firmy, która zajmie się wszelkimi sprawami związanymi z ubezpieczeniem przedsiębiorstwa, floty pojazdów, nieruchomości komercyjnych czy osiedli mieszkaniowych? Osoby zainteresowane współpracą z nami zapraszamy do pozostawienia danych kontaktowych. Oddzwonimy i odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące usług świadczonych przez Prime Broker Sp. z o.o.

    Zostaw swój numer telefonu i oddzwonimy do Ciebie.

    Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.

    Call Now Button