Regulacje dotyczące obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej Zarządcy Nieruchomości

Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 26.04.2019 ( Dz. Ustaw z dn.29.04.2019 poz.802) jednoznacznie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości za wyrządzone szkody w związku z zarządzaniem nieruchomością określając także czas jego trwania, wyłączenia, oraz minimalną sumę gwarancyjną na kwotę równoważną 50 tys. Euro.

Regulacja ta jest praktycznie jedynym obligatoryjnym obowiązkiem Zarządcy niezbędnym przy podpisaniu Umowy o zarządzanie nieruchomością, zaś jej brak może skutkować karą w wysokości nawet 40 tyś. PLN i natychmiastowym wypowiedzeniem Umowy.

Na ile OC zarządcy nieruchomości zabezpiecza Zarządcę?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przenosi na ubezpieczyciela odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem przez Zarządcę swoich obowiązków związanych z zarządzaną przez niego nieruchomością  do sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia. W przypadku szkody przekraczającej wartość polisy OC obowiązek zapłaty różnicy ciąży niestety na Zarządcy. Stąd w wielu przypadkach wysokość polisy wielokrotnie przekracza kwotę minimalną określoną przez Rozporządzenie Ministra Finansów i przekracza kwotę 1-1,5 mln Euro co oczywiście wiąże się z większą kwotą składki za polisę.

Jakie są przykładowe roszczenia jakie wspólnota może wysunąć w stosunku do Zarządcy nieruchomości?

  • Remont elewacji budynku zlecony przez Zarządcę nieruchomości nie został wykonany należycie zaś firma Wykonawcy przestała istnieć i nie wywiązała się z obowiązków gwarancyjnych. Kosztami naprawy bądź powtórnego wykonania remontu elewacji budynku Wspólnota ma prawo obciążyć Zarządcę. 
  • W wyniku prac związanych z remontem sieci kanalizacyjnej budynku Zarządca nie przekazał Wykonawcy planów instalacji telekomunikacyjnych prowadzonych w posesji należącej do Wspólnoty. Wielomilionowe szkody spowodowane przerwaniem kabla obciążyły właściciela posesji, a ten obciążył nimi Zarządcę.
  • Nie wykonany w wymaganym czasie przegląd instalacji gazowej spowodował niewykrycie nieszczelności, której wynikiem był wybuch gazu powodujący znaczne straty materialne wielokrotnie przekraczające wartość obowiązkowego ubezpieczenia OC Zarządcy.

Dlaczego warto skorzystać z Brokera i czy jest to dodatkowe zabezpieczenie Zarządcy?

Jednym z głównych argumentów aby skorzystać z usług Brokera powinna być dla Zarządcy nieruchomości świadomość przejęcia przez Brokera odpowiedzialności za ryzyko objęte polisą ubezpieczeniową zawieraną przy jego udziale. Należy pamiętać, że Broker ubezpieczeniowy to według polskiego prawa osoba fizyczna lub prawna, która za zezwoleniem organu nadzoru nad rynkiem finansowym (Komisja Nadzoru Finansowego) i wpisaniu na listę brokerów wykonuje działalność brokerską, tj. czynności wskazane w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1881). W odróżnieniu od Agenta Ubezpieczeniowego Broker Ubezpieczeniowy jest zobowiązany z mocy prawa do reprezentowania interesów Klienta i jego zadaniem jest odciążać Go od odpowiedzialności za wybór Ubezpieczyciela i warunki wynegocjowanej  umowy ubezpieczeniowej. Mając to na uwadze Ustawodawca zobowiązał firmy brokerskie do posiadania ubezpieczenia OC w wysokości minimalnej 1 875 927 Euro, co gwarantuje pokrycie szkód za ewentualne błędy popełnione przy ubezpieczeniu Klienta.

Oczywiście wsparcie przez Brokera procesu ubezpieczenia OC samego Zarządcy, bardzo często jest rozszerzane o ubezpieczenia nieruchomości, których zawarcie także należy do obowiązków  Zarządcy. Usługi Brokera to wsparcie całego procesu ubezpieczeniowego rozpoczynające się określeniem poprawnego zakresu ubezpieczenia, poprzez wybór i negocjacje optymalnego zakresu polisy po uczestnictwo w likwidacji ewentualnych szkód.

Podsumowując należy podkreślić, że Broker Ubezpieczeniowy zawsze działa w interesie Klienta będąc stroną dla firmy ubezpieczającej, a co jednocześnie bardzo ważne, jego działalność nie wywołuje żadnych dodatkowych kosztów dla Klienta, gdyż z mocy prawa honorarium Brokera pokrywa ubezpieczyciel w formie kurtażu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi OC zarządcy nieruchomości, a także innych ubezpieczeń nieruchomości tutaj.

Poprzedni postNastępny post
Call Now Button